نوار پیشرفت و نمودار تحلیلی

[title align=”left” color=”#2b2b2b”]نوار پیشرفت[/title]
توسعه دهنده 90%
طراحی 80%
بازاریابی 70%
آزمایشی 83%
[title align=”left”]نمودار دایره ای[/title]
[title align=”left”]نمودار گرد[/title]
 • نقشه
 • تحلیل میانه
 • طراحی
 • کد نویسی
 • آزمایشی
 • نقشه
 • تحلیل و بررسی
 • طراحی
 • برنامه نویسی
 • نظر سنجی
[title align=”left”]نمودار خط[/title]
 • عنوان شماره یک
 • عنوان شماره دو
 • عنوان شماره یک
 • عنوان شماره دو
X