نوار پیشرفت و نمودار تحلیلی

نوار پیشرفت

توسعه دهنده 90%
طراحی 80%
بازاریابی 70%
آزمایشی 83%

نمودار دایره ای

نمودار گرد

 • نقشه
 • تحلیل میانه
 • طراحی
 • کد نویسی
 • آزمایشی
 • نقشه
 • تحلیل و بررسی
 • طراحی
 • برنامه نویسی
 • نظر سنجی

نمودار خط

 • عنوان شماره یک
 • عنوان شماره دو
 • عنوان شماره یک
 • عنوان شماره دو
X