جدول قیمت گذاری

پانل پایه
ماهانه
100000 تومان

  • موارد نامحدود
  • سبک نامحدود
  • حفاظت پیشرفته
  • Cloud Storage
  • خدمات 24 * 7 مشتری
  • خدمات پشتیبان

پانل اقتصادی
ماهانه
390000 تومان

  • موارد نامحدود
  • سبک نامحدود
  • حفاظت پیشرفته
  • Cloud Storage
  • خدمات 24 * 7 مشتری
  • خدمات پشتیبان

پانل حرفه ای
ماهانه
590000 تومان

  • موارد نامحدود
  • سبک نامحدود
  • حفاظت پیشرفته
  • Cloud Storage
  • خدمات 24 * 7 مشتری
  • خدمات پشتیبان

X